محمد مهدی بهمن زیاری

نوزدهم مرداد ۱۴۰۰

برای انجام کار دستی خلاقیت خوبی داشت و منظم بود.

بستن
مقایسه