امیر حسین صفری

7/1

آموزش ها:

جشن غنچه ها

7/9

آموزش ها:

آشنایی نوآموزان با مربی و دوستان و بازی و نقاشی.

7/10

آموزش ها:

آشنایی با محیط های مدرسه و پرسنل، آموزش دستشویی رفتن، بازی بشین و پاشو.

7/11

آموزش ها:

قصه گویی در مورد سلام کردن و آموزش شعر سلام، بازی گروهی.

7/12

آموزش ها:

آشنایی با قوانین مدرسه ، اجازه گرفتن، دعوانکردن، بازی، شناخت لوازم تحریر و شیوه صحیح استفاده از آن، نقاشی هواپیما.

7/16

آموزش ها:

آشنایی با شغل آتش نشانی و رنگ قرمز و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن ، کاربرگ روز کودک.

7/17

آموزش ها:

آشنایی با پستچی و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن ، آداب غذا خوردن، بازی،شعر سلام، ورزش.

7/18

آموزش ها:

احترام به سالمندان و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، احساس مسولیت، نقاشی آزاد، شستن صحیح دست ها، خمیربازی.

7/19

آموزش ها:

شعرروزهای هفته، آداب عطسه کردن و مراقبت از خود در مکان عمومی، نقاشی دلفین، بازی.

7/20

آموزش ها:

آشنایی با استاندارد و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، آموزش دوست یابی، آشنایی با لوازم شخصی و عمومی.

7/23

آموزش ها:

پاره کردن و رشته رشته کردن کاغذ، آموزش فصل پاییز، رعایت نوبت، آموزش اعوذبالله همراه با مفهوم، نقاشی، روز استاندارد.

7/24

آموزش ها:

تلفظ صحیح کلمات، آموزش خط صاف، قصه گویی، قوانین پیش دبستانی، آموزش کادر،بازی.

7/25

آموزش ها:

آموزش عدد1 و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن،کار با قیچی و نکات ایمنی آن،تلفظ صحیح کلمات، شعر روزهای هفته و سلام.

7/26

آموزش ها:

اردو

آموزش ها:

7/27 کاردستی پاییز، آشنایی با فصل پاییز، قصه گویی،مسواک زدن، آموزش مداد دست گرفتن، بازی.

7/28

آموزش ها:

جشن روز کودک

7/30

آموزش ها:

آموزش عدد2 و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، آموزش شعر پاییز، آموزش نقاشی قورباغه.

8/1

آموزش ها:

آموزش چهارگوش و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، آموزش بسم الله همراه با مفهوم، بهداشت فردی و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن(آمادگی برای نوشتن)، بازی.

8/2

آموزش ها:

آموزش رنگ آبی و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، شیوه صحیح مداد دست گرفتن، نقاشی.

8/3

آموزش ها:

آموزش سوره عصر آیه اول همراه با مفهوم آن، آموزش سه گوش و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، بازی، آموزش رنگ زرد و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن.

8/4

آموزش ها:

آموزش پیدا کردن شکل از زمینه، تلفظ صحیح کلمات، نقاشی، برش خط صاف.

8/7

آموزش ها:

آموزش عدد2 و رنگامیزی تصویر مربوط به آن، آموزش گردی و رنگامیزی تصویر مربوط به آن،بازی.

نکات رفتاری:

عدد 2 را به خوبی یادگرفت، رنگامیزی نیاز به تلاش بیشتر، گردی را به خوبی یادگرف.

8/8

آموزش ها:

تلفظ صحیح کلمات، شعر پاییز،کاربرگ، نقاشی.

نکات رفتاری:

غایب

8/9

آموزش ها:

مهارت دست ورزی(کنترل فشار دست)، نقاشی با خطوط، بازی مهارت ها.

نکات رفتاری:

غایب

8/10

آموزش ها:

اشکال هندسی،اموزش کوتاه و بلند ، و انجام فعالیت مربوط به ان، مرور شعر ها، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/11

آموزش ها:

آشنایی با حضرت محمد ، اداب سلام کردن ، اموزش عدد 3 ، خمیر بازی

نکات رفتاری:

مرور مطالب گذشته خوب، آروم حرف میزنه، فعالیت هاش را بی دقت انجام میده ، توجه به داستان گویی خوب.

8/14

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، نقاشی میوه های پاییز، آموزش خط خمیده، کاغذوتا(بادبزن).

نکات رفتاری:

نقاشی را به خوبی انجام میدهد، خط خمیده را به خوبی یادگرفت، کاغذ وتا را به خوبی انجام داد.

8/15

آموزش ها:

کاربرگ پاییز، شعر پاییز، بازی دقت دیداری، قصه گویی، بازی.

نکات رفتاری:

کاربرگ را با دقت انجام  میدهد،شعر را همکاری میکند، در کلاس همکاری دارد و با دوستان خوب برخورد می کند.

8/16

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، شعر پاییز، سلام، روزهای هفته، آموزش عدد 4،تقویت دقت و تمرکز، انجام کاربرگ، قصه گویی.

نکات رفتاری:

غایب

8/17

آموزش ها:

نقاشی، سوره عصر،کار با آبرنگ، کاردستی پاییز، مرور مطالب گذشته ،بازی گروهی.

نکات رفتاری:

اعتماد به نفس پایین، همکاری در کلاس دارد.

8/18

تعطیل به علت آنفولانزا اکثر نوآموزان و مربی.

8/21

آموزش ها:

مرور شعرها، مرور مطالب گذشته، انجام کاربرگ، نقاشی

نکات آموزشی:

در اموزش ها همکاری دارد و به خوبی گوش میدهد، آرام و حرف گوش کن است.

کلاسی خوب، به خوبی یادمیگیرد، سرکلاس سربه سر بچه ها میذاره.

8/22

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، مفهوم کوتاه و بلند، آموزش رنگ زرد، انجام کاربرگ، بازی.

نکات رفتاری:

کاربرگ را به خوبی انجام میدهد،همکاری در کلاس خوب.

8/23

آموزش ها:

آشنایی با حضرت زهرا(س) و رنگامیزی تصویرمربوط به آن، آموزش چهارگوش و نقاشی تصویرهای چهارگوش،آموزش وسایل بهداشتی، آمادگی برای نوشتن، مرور شعرها, استخرتوپ.

نکات رفتاری:

شعرها را همخوانی میکند ،آموزش ها را همکاری میکند.

8/24

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، کتاب گفتگو و تصویر خوانی، کتاب پاره کردن و چسباندن مهارت دست ورزی، استخر توپ.

نکات رفتاری:

غایب

8/25

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته،کتاب تصویر خوانی، کتاب مهارت دست ورزی، آموزش خط خمیده و تمرین انواع خطوط، شعر پاییز.

نکات رفتاری:

غایب

8/28

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، بازی، مرور انواع خطوط، کتاب صفحه 8 آشنایی با پرچم ایران و سرود ملی، کتاب صفحه 10 مهارت دست ورزی(پاره کردن و چسباندن)،  آمادگی برای نوشتن .

نکات رفتاری:

مرور مطالب خوب، شعر را به خوبی حفظ کرده، کتاب را به خوبی انجام داد بدون کمک مربی.

8/29

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، شعر پاییز، کتاب تصوبرخوانی، کاربرگ تشخیص شکل از زمینه،بازی.

نکات رفتاری:

کتاب را به خوبی انجام داد، کاربرگ را به درستی انجام داد.

8/30

مرور مطالب گذشته، آموزش نقاشی با انواع خطوط، کتاب آمادگی برای نوشتن، آموزش سوره توحید.

نکات رفتاری:

نقاشی را به خوبی انجام داد، کتاب را خوب انجام داد.

9/1

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته،آموزش راست و چپ، تشخیص لوازم بهداشتی، کتاب مهارت دست ورزی (تاکردن بریدن و چسباندن)

نکات رفتاری:

همکاری در کلاس خوب، به حرف های مربی خوب گوش میداد، آموزش ها را به خوبی یاد میگیرد و تکرار می کند.

9/2

روز اسباب بازی و تعامل با دوستان و آداب بازی گروهی.

9/1

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، آموزش شعر خیابان، آموزش هم آغاز و هم پایان صدای (ب)، آزمایش تاثیر دما، آشنایی با امام صادق(ع)، بحث و گفتگو در مورد دروغگویی.

نکات رفتاری:

با همکلاسی ها زیاد صحبت میکند، آموزش ها را به خوبی یاد میگیرد و تکرار می کند.

9/2

روز اسباب بازی و تعامل با دوستان و آداب بازی گروهی.

9/5

آموزش ها:

شعر اندازه ها، مفهوم بلند و کوتاه،حافظه دیداری همراه با داستان و تصویر خوانی، سوره حمد، بازی با اعداد، بازی با خطوط.

نکات رفتاری:

غایب

9/6

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، آموزش صدای (پ)، آموزش عدد 6، گرامیداشت نیروی دریایی و گفتگو در مورد آن، کاربرگ حرف(پ)، آزمایش شناخت مزه ها.

نکات رفتاری:

غایب

9/7

آموزش ها:

آموزش شعر در مورد رشد گیاهان، کلیپ آموزشی مراحل رشد گیاه،اوریگامی روباه، کتاب کار، کار گروهی و شیوه همکاری در گروه، کاربرگ،آشنایی با امام کاظم(ع)،سوره توحید.

نکات رفتاری:

کلیپ را به خوبی تماشا کرد، در مورد احساسات صحبت کرد، کار گروهی را به خوبی شرکت کرد،همکاری در آموزش خوب.

9/8
آموزش ها:
آموزش مفهوم وسط، اوریگامی سگ،شعر یلدا، آموزش وضو، مرور مطالب قبل، بازی دقت و تمرکز.
نکات رفتاری:
اوریگامی را به خوبی انجام داد، شعر را همخوانی کرد، وضو را یادگرفت.
9/9
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/12
آموزش ها:
مرور مطالب، آموزش و تثبیت دست راست، شعر و بازی.
نکات رفتاری:
سوره را با کمک خواند، کتاب را به خوبی یاد گرفت و انجام داد، شعر را همخوانی میکند.
9/13
آموزش ها:
مرور مطالب، آموزش حواس پنجگانه همراه با شعر،کتاب: تاکردن،کار با قیچی، توالی،ترکیب رنگ قهوه ای،آشنایی با امام حسن ع، پانتومیم.
نکات رفتاری:
کار با قیچی نسبتا خوب، حواس پنجگانه خوب یادگرفت، ترکیب رنگ خوب.
9/14
آموزش ها:
نقاشی جغد، توالی و دقت و تمرکز، کاربرگ خیابان،آمادگی برای نوشتن، آشنایی با صدای(او) و انجام کاربرگ، کتاب آموزش چراغ راهنمایی و آمادگی برای نوشتن.
نکات رفتاری:
نقاشی را به خوبی کشید، آمادگی برای نوشتن خوب، کتاب را به خوبی انجام داد، گاها در رنگ آمیزی دقت لازم را ندارد.
9/15
آموزش ها:
آموزش احساسات، مفهوم شباهتها، مفهوم عدد3، آشنایی با صدای (ق)، مهارت دست ورزی، آشنایی با خطوط، کتاب:ماز،تناظر یک به یک،مهارت نوشتن، کار با قیچی.
نکات رفتاری:
شباهتها عالی، مفهوم عدد 3 عالی، صدا آموزی خوب، تناظر خوب.
9/16
آموزش ها:
کتاب: اختلاف تصاویر، آشنایی با وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، آشنایی با مشاغل و وسایل مربوط به آن، کار با قیچی، تشخیص اشیا چهارگوش و گردی، افزایش دقت و تمرکز، شعر حواس پنجگانه، آموزش سایه ها،روابط اجتماعی مهارت زندگی.
نکات رفتاری:
غایب
9/19
آموزش ها:
آموزش سوره حمد آیه 1، کتاب: ارایه راهکار برای مشکلات خیابان، مفهوم بزرگ و کوچک، درک تصاویر و ارتباط بین تصاویر،مرور شعر ها.
نکات رفتاری:
کتاب را به خوبی انجام داد، در بحث و گفتگو شرکت داشت، درک تصاویر خوب.
9/20
آموزش ها:
شعر حواس پنجگانه، مرور هم آغاز و هم پایان صدای(اُ-آ)، آزمایش لامسه، کاردوخت، داستان گویی.
نکات رفتاری:
هم آغاز و هم پایان را به خوبی بیان میکند، آزمایش را با علاقه پیگیری میکرد.
9/21
آموزش ها:
مرور مطالب قبل، آموزش پهن و باریک، هم آغاز و هم پایان صدای(آ، ش، ک، ب،خ،ن)، آزمایش حواس پنجگانه(حس لامسه)، شمارش اعداد تا 50، حافظه دیداری، آشنایی با امام رضاع.

نکات رفتاری:
مفاهیم را به خوبی درک کرد، شمارش خوب، حواس خوب.
9/22
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/23
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/26
آموزش ها:
آموزش صدای(ت)،مرور شعر ها،مشاغل،حواس پنجگانه و یلدا،سوره حمد،کار خوب و بد،بازی تقویت حافظه.
نکات رفتاری:
شعر ها را هم خوانی میکند، تقویت حافظه تقریبا خوب.
9/27
آموزش ها:
آموزش صدای (اَ)،بازی ، سودوکو ۲×۲و۳×۳
نکات رفتاری:
سودوکو همکاری داشت، صدا نسبتا خوب.
9/28
آموزش ها:
کتاب: اعداد و وصل کردن اعداد و ظرف های شبیه از نظر تعداد و رنگ،طرز ایستادن صحیح،طرز صحیح صف گرفتن، بازی دقت و توجه و بازی با اعداد.
نکات رفتاری:
همکاری لازم را داشت
9/29
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/30
تعطیل به علت آلودگی هوا
10/1
جشن یلدا
10/3
آموزش ها:
توالی افزایش دقت و تمرکز، انس با قرآن ، واحد کار انسان تشخیص طعم، رعایت بهداشت و استفاده صحیح از پوشاک ، حل مسئله و واکنش صحیح نشان دادن.
نکات رفتاری:
غایب
10/4
آموزش ها:

کتاب: رعایت بهداشت هنگام بازی، استفاده از وسایل شخصی ، بهداشت مکان و ارتقاء مهارت تشخیص، حس بویایی، انس با قرآن ، وضو و نماز ، داستان گویی.
نکات رفتاری:
غایب
10/5
آموزش ها:

سودوکو، نقاشی، ترسیم خطوط جهت دار و زاویه دار، تشخیص شباهت ها، دسته بندی و مفهوم کم و زیاد بود سیله اشکال.
نکات رفتاری:

غایب
10/6
تعطیل شهادت حضرت زهرا س
10/7
آموزش ها:

آموزش تقارن، الگو یابی، مرور مطالب قبل.
نکات رفتاری:

غایب

10/10

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/11

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، آموزش انواع خانه، کتاب، آموزش رنگین کمان ، بیان تفاوتها، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

10/12

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/13

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/14

آموزش آنلاین:

آموزش انواع خانه، آموزش مفهوم عدد7، آموزش تناظر یک به یک.

10/17

آموزش آنلاین:

آموزش سودوکو، آموزش صدای ر،آموزش مفهوم خانواده، آموزش نقاشی.

10/18

آموزش ها:

مرور آموزش های آنلاین، کتاب جدول سودوکو، پرورش ذوق هنری، گفتگو در مورد هدیه دادن و هدیه گرفتن، آموزش صدای ف همراه با شعر و کاربرگ، گفتگو در مورد خودآگاهی و توانایی فردی ، گفتگو در مورد آهنربا.

نکات رفتاری:

غایب

10/19

آموزش ها:

بازی الگویابی، کتاب ارتقا توانایی و تفکر منطقی، بازی و بحث گروهی در مورد تحمل شکست، آزمایشگاه کره زمین و شب و روز و نژاد و اقلیم و زبان و پوشش، کاردستی کره زمین، آشنایی با امام زمان عج و شعر.

نکات رفتاری:

غایب

10/20

آموزش ها:

آموزش زیر و رو، کاربرگ تفاوتها، مرور شعر شمارش ، چراغ راهنمایی، زمستان، بازی حافظه کوتاه مدت 3 عدد متوالی.

نکات رفتاری:

غایب

10/21

تعطیل

10/24

آموزش آنلاین:

کاردستی، آموزش مفهوم داخل و خارج، صدای ت.

10/25

آموزش آنلاین:

شعر یلدا، آموزش مفهوم عدد 8، آموزش نقاشی کوسه.

10/26

آموزش ها:

مرور آموزش های آنلاین، مرور عدد 8 و صدای ت، کار با گواش،کتاب ترکیب رنگها، توانایی ارتقا حل مسئله، بحث گروهی مشارکت همکاری ، کمک به دیگران، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

10/27

آموزش ها:

کار با شابلون، ابراز احساسات، اوریگامی کلاغ، شعر زمستان، کتاب انس با قران، احترام به پدر و مادر، شکرگزاری، مرور صدای هم آغاز و هم پایان، مسابقه تمرکز.

نکات رفتاری:

غایب

10/28

آموزش ها:

مرور شعر زمستان، آشنایی با ایران و فرهنگ اسلامی همراه با کلیپ، آشنایی با انواع موسیقی ها و لباس ها و گویش و غذاهای محلی هر استان، حافظه عددی، کاردستی ایران و گل لاله، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

11/1

آموزش آنلاین:

بازی دقت و تمرکز،آموزش مفهوم پشت و جلو، مهارت دست ورزی.

11/2

آموزش آنلاین:

آموزش دوخت و گره زدن، بازی تقویت حافظه، آزمایش جامد و مایع، تکنیک چاپ برجسته.

11/3

آموزش آنلاین:

آموزش هم آغاز و هم پایان صدای پ، تکنیک نقاشی با کاموا و گواش، آموزش عدد9، کاردستی کفشدوزک.

11/4

آموزش ها:

مرور آموزش های آنلاین، آشنایی با آداب و رسوم و میراث فرهنگی و سوغات ایران، اوریگامی نهنگ، کتاب انس با قران، کمک به دیگران، پرورش صفات اخلاقی و رفتار اجتماعی و همکاری.

نکات رفتاری:

غایب

11/5

آموزش ها:

کتاب انواع خانه، بیان تفاوتهاو شباهتها، مرور شعرها، آموزش نقاشی گربه، آموزش شعر رویش، آموزش سوره.

نکات رفتاری:

غایب

11/8

آموزش ها:

مرور عدد 8و9، مرور شعر زمستان، چراغ راهنمایی، حواس پنجگانه، آموزش شعر مشاغل، کاربرگ غذای حیوانات و انواع حیوانات، کتاب ترسیم خطوط جهت دار و زاویه دار، افزایش دقت و تمرکز، تشخیص شباهتها، تشخیص عدم تعلق شی به مجموعه، زندگی شهری، روستایی، چادر نشینی، حل مسئله و تصمیم گیری، ارتقا تفکر منطقی، تناظر یک به یک بین اعضای دو مجموعه، پرورش خلاقیت، آشنایی با برخی مشاغل و احترام گذاشتن به آنها.

نکات رفتاری:

غایب

11/9

آموزش ها:

مرور شعر زمستان، داستان و قصه گویی خلاق در مورد کنترل خشم، کتاب خلق آثار هنری، پرورش خلاقیت، کاردستی خانواده، آموزش نقاشی جغد، آموزش مباحثی که غایب داشتیم.

نکات رفتاری:

غایب

11/10

آموزش ها:

آموزش شعر مادر،مرور شعر های قبل، مفهوم دور و نزدیک همراه با کلیپ و بحث گروهی، کار با سفال ساخت ظروف، خودآگاهی و ویژگی های فردی، بیان توانایی های فردی و ترس و شجاعت و خلق خوب و بد، زودرنجی و گریه.

نکات رفتاری:

غایب

11/11

آموزش ها:

مرور شعر ها و آموزش های قبل، قصه گویی در مورد تحمل شکست، قصه گویی برای صدای ه، شعر رویش، کتاب پرورش هویت ملی،آشنایی با نقشه ایران، آشنایی با میراث فرهنگی و صنایع دستی، افزایش دقت و تمرکز.

نکات رفتاری:

غایب

11/12

آموزش ها:

مرور شعر و آموزش ها، صحبت در مورد دهه فجر، کاردستی گل لاله، آموزش مفهوم کمتر و بیشتر، کتاب شناخت پرچم و سرود ملی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، انس با قران و مکان های مذهبی، حافظه عددی .

نکات رفتاری:

غایب

11/15

تعطیل میلاد حضرت علی ع

11/16

آموزش ها:

مرور شعر ها و آموزش ها، آموزش خانه و خانواده و بحث گروهی، آموزش صدای گ همراه با کلیپ، آموزش نقاشی ، کتاب جدول الگو یابی، طرح بوته جقه، سوره ناس.

نکات رفتاری:

کتاب را خوب و سریع انجام داد، شعر و سوره را همکاری نداشت، جمع و تفریق همکاری داشت، دیر آمد، در بحث شرکت داشت.

11/17

آموزش ها:

صحبت در مورد شهادت حضرت زینب س، مرور آموزش های قبل ، سوره هاو شعر ها، کتاب آشنایی با نحوه زندگی چادر نشینی، تفاوت تصاویر، داستان امام رضا ع و چاپ انگشتی، ماز، آموزش آیه 3 سوره ناس.

نکات رفتاری:

همکاری داشت،  شعر همکاری داشت، سوره همکاری نداشت، کتاب را خوب انجام داد، در گفتگو شرکت داشت

11/18

آموزش ها:

صحبت در مورد نیروی هوایی مرور اعداد از 1تا 10 ، مرور سوره نصر، توحید و حمد، کاردستی موشک، نقاشی پرچم ایران، بازی مهارت دیداری.

نکات رفتاری:

کتاب را خوب انجام داد، کاردستی به کمک مربی، سوره همخوانی نداشت، شعر همخوانی داشت، بازی حافظه عالی، نقاشی عالی.

11/19

آموزش ها:

مرور شعر ها و سوره و آموزش های قبل، شعر ایران، تلفیق کاردستی و نقاشی خانه و خانواده، کتاب تناظر بین اعضای دو مجموعه، شعر اصفهان.

نکات رفتاری:

کاردستی خوب، کتاب خوب انجام نداد،  سوره را همکاری نداشت، دیر آمد، شعر را همخوانی داشت.

11/22

تعطیل پیروزی انقلاب اسلامی

11/23

آموزش ها:

مرور کمتر و بیشتر، اعداد، دور و نزدیک، شعرها، کتاب آشنایی با برخی مشاغل و احترام گزاردن به آنها، افزایش دقت و تمرکز سایه ها، پرورش هویت ملی و مذهبی و ذوق هنری، آشنایی با سایه دور و نزدیک و کوچک و بزرگ و پشت و جلو، سایه آفتاب صبح و ظهر و عصر، کاردستی پرچم.

نکات رفتاری:

همکاری در شعر خوب، کتاب را خوب انجام داد، کار با قیچی خوب.

11/24

آموزش ها:

مرور سایه شعرها، آموزش شعر مبعث، کتاب کار با شابلون،طراحی فرش  پرورش خلاقیت، ترکیب رنگ، آشنایی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم ملی دهه فجر.

نکات رفتاری:

خوب و فعال ، کتاب را خوب انجام داد، سفال را خوب انجام داد، الگو را خوب کار کرد، شعر خوب، در گفتگو شرکت داشت.

11/25

آموزش ها:

مرور سوره ها، مفهوم بیشتر و کمتر، دور و نزدیک، شعر ها، استخر شن، کتاب تفاوتها ، صحبت در مورد آسمان و زمین

نکات رفتاری:

همکاری داشت، شعر را همخوانی نکرد، کتاب را خوب انجام داد، منظم و حرف گوش کن.

11/26

آموزش ها:

مرور سوره ، صحبت در مورد شهادت امام هفتم، مرور شعر ها، و آموزش ها، کتاب پرورش هویت ملی، افزایش دقت و تمرکز، آشنایی با آداب و رسوم مناسبتهای ملی نوروز و هفت سین و نقاشی، آموزش صدای ز، اوریگامی جوجه، تثبیت دست راست همراه با نقاشی و دورکشی.

نکات رفتاری:

همکاری خوب،شعر را همخوانی نکرد، کتاب  را خوب انجام داد، صدا را همکاری داشت، اوریگامی با کمک مربی ، دست راست خوب، رنگامیزی نیاز به تلاش .

11/30

روز بدون کیف در مدرسه(بدون آموزش) و روز بازی آزاد با اسباب بازی

12/1

آموزش ها:

مرور سوره کوثر و والعصر، مرور شعرها ،آموزش صدای (خ)،بحث گروهی درمورد فواید آب،چرخه آب،آموزش سوره فلق،بازی مهارت دیداری با اشکال هندسی و رنگها و بازی دقت وتمرکز،آزمایش آب سالم و ناسالم،آموزش مهارت نه گفتن،کتاب کار صفحه 25 و 30 (آب ،زیبایی و نقش آب در زندگی موجودات)، انجام دادن فعالیت هایی که غایب بوده

نکات رفتاری:

همکاری خوب، کلمات هم آغاز با صدای (خ) مثال زد و برای هم پایان نیاز به تلاش ،سوره را به خوبی گوش میداد و نسبتا همخوانی میکرد،برای مرور شعرها همخوانی کامل نداشت، آزمایش آب سالم و ناسالم را به خوبی توجه داشت، کتاب کار را به خوبی و با توجه به توضیحات مربی انجام داد،در بازی مهارت دیداری و دقت و تمرکز به خوبی و درستی عمل کرد،در بحث گروهی مهارت نه گفتن نسبتا شرکت داشت و به خوبی گوش میداد،

12/2

آموزش ها:

مرور سوره کوثر و والعصر و فلق ،مرور شعرها،مرور صدای (خ)،مرور مفهوم چرخه آب،کتاب کار صفحه 26(تناظر یک به یک بین اعضای دو مجموعه )،اوریگامی بادبادک و نقاشی

نکات رفتاری:

همکاری خوب، برای مرور شعرها و سوره ها حضور نداشت به دلیل دیرآمدگی،صحبت در کلاس ، صدای (خ) کلمات هم آغاز مثال میزد و هم پایان نیاز به تلاش،چرخه آب را به خوبی توضیح میداد،کتاب کار رابه خوبی و درستی انجام داد و دست ورزی کار با قیچی نیاز به تلاش،  اوریگامی و نقاشی را بخوبی انجام داد.

12/3

آموزش ها:

مرور سوره کوثر و والعصر و فلق ،مرور مفهوم آب سالم و ناسالم،شعر بهار و نوروز و مرور شعرهای گذشته،مهارت هوش هیجانی،بازی مهارت شنیداری،ویدیو آموزشی درمورد موجودات دریایی،کاردستی و خلاقیت با تکه های پارچه

نکات رفتاری:

غایب

12/6

آموزش ها:

صحبت در مورد اعیاد شعبانیه، مرور شعر های قبل، شعر نوروز و امام حسین، کتاب تفاوتها، مهارت شنیداری، مفهوم بیشتر و کمتر، کاردستی، داستانگویی، روزهای هفته و شمارش معکوس، آموزش آبزیان.

نکات رفتاری:

همکاری خوبی داشت، شعر را همخوانی داشت، کتاب را به تنهایی انجام دادو درک کرد، شنیداری خوب، آبزیان، نقاشی زیبایی کشید.

12/7

سوره ناس، شعر امام حسین ع و نوروز، صحبت در مورد میلاد امام سجاد ع ، آموزش حرف چ، آموزش انواع سوخت و موارد مصرف آن، کاردستی خرچنگ، داستان محصولات پاستوریزه و فرآورده های لبنی.

نکات رفتاری:

مرور خوب بود، سوخت خوب بود، صدای چ همکاری نداشت، کاردستی خوب بود و بدون کمک انجام داد.

12/8

آموزش ها:

مرور آموزش ها و شعرهای قبل، شعر درختکاری، امام حسین ع، نوروز، کتاب صرفه جویی در مصرف سوخت، کار با قیچی، کار با سفال، قصه گویی، اموزش نقاشی.

نکات رفتاری:

غایب

12/9

آموزش ها:

مرور شعرها و آموزش ها،کتاب مزیت های آب، نیاز موجودات به آب و عدم وجود آن  و بحث و گفتگو، مهارت دست ورزی باز و بستن زیپ، کتاب پرورش خلاقیت و آشنایی با میراث فرهنگی، کار دوخت،کار با سفال،نقاشی با موضوع آب.

نکات رفتاری:

دست ورزی خوب، کتاب خوب انجام داد، در بحث شرکت داشت، کار دوخت خوب،کار با سفال خوب انجام داد، مرور را کمی همکاری داشت، نقاشی را خوب انجام داد، مهارت زندگی و مرتب بودن وسیله خوب.

12/10

آموزش ها:

مرور آموزش ها و شعر ها، شعر درختکاری و نوروز، کاردستی خرگوش، کتاب آب و خواص و ویژگی های آن، چرخه آب همراه با کلیپ و گفتگو، شمارش معکوس،جمع و تفریق با کمک انگشت.

نکات رفتاری:

غایب

12/13

اردو سینما پسر دلفینی

12/14

آموزش ها:

کاردستی مترسک و کار دوخت آن،صفحه ۳۲ شباهت ها،مرور شعر های درختکاری بهار نوروز،مرور چرخه آب ،آموزش صدای ای،کار گواش به دلیل کمبود وقت و غایب بودن تعدادی از بچه ها انجام نشد

نکات رفتاری:

غایب

12/15

آموزش ها:

صبحت و بحث در مورد روز درخت کاری، مرور شعر درخت کاری ، مرور شعر امام زمان،در کلاس، مرور شعر امام زمان ، مرور شعر درخت کاری با کاردستی درخت با چوب اسلایم، کاردستی فلامینگو.

نکات رفتاری:

غایب

12/16

آموزش ها:

صبحگاه مرور شعر ها ،شعر نوروز،بهار،عید،درختکاری،سوره کوثر،قصه گویی توسط مربی، قصه گویی خلاقیتی توسط نوآموزان، پانتومیم، جشن و شادی و بازی.

12/20

آموزش ها:

مرور شعر مشاغل ، زمستان ، درختکاری ، نوروز ، بهار ، مرور چرخه آب، انجام صفحه ۳۴ (درستی یا نادرستی تصویر در آب) ، صفحه ۳۵ ( نقاشی ، جلوگیری از اسراف آب ،) ، رنگ آمیزی بوم ها.

نکات رفتاری:

غایب

12/21

آموزش ها:

مرور شعر های زمستان ، نوروز ، بهار ، سوره کوثر ، کاردستی جوجه تیغی کامل شد ، کاردستی لک لک برای بچه هایی که روز قبلش غایب بودند کامل شد ، کتاب صفحه ۳۷ ( وسایل حرکتی در خشکی و آب ) انجام شد ، رنگ آمیزی بوم ها کامل شد ، آموزش نقاشی

نکات رفتاری:

غایب

12/22

آموزش ها:

انجام صفحه های کتاب ، صفحه مربوط به چگالی و سبک و سنگینی اجسام در آب ، صفحه مربوط به چیدمان از بزرگ به کوچک قایق ها ، صفحه مربوط به تصاویری که از بالا دیده می‌شوند و تشخیص آنها ، انجام آزمایش چگالی با لیوان آب و اجسام مختلف ، آموزش صدای ش ، مرور شعر های نوروز و بهار و مشاغل.

نکات رفتاری:

غایب

12/23

جشن نوروز

1/15

آموزش ها:

مرور شعر چراغ راهنما ،شعر رویش گیاه، شعر درختکاری ، آموزش شعر بدن انسان و شعر کتاب ، مرور سوره کوثر و سوره ناس ، آموزش کتاب صفحه ۴۰ ( آموزش شعر غواصی و ماهیگیری و بیان شباهت ها ) ، صفحه ۴۱ ( مهارت دست ورزی ، خطوط خط چین را کامل کردن و چیدن قسمت های مختلف قایق) ، داستان خوانی ( آشنایی با کرم ابریشم و پروانه و مراحل تکامل آن) ، کاردستی عمو نوروز

نکات رفتاری:

غایب

1/16

آموزش ها:

مرور شعر کتاب و بدن انسان و آموزش شعر غذای مفید ، مرور آموزش مشاغل مختلف ، انجام صفحه ۴۲ ( نقاشی با رنگ انگشتی ) ، آموزش ویژگی ها و رویش گیاه و انجام کتاب جدید ( غنچه های فیروزه ای ۴ ) صفحه ۵ ( دست ورزی و کار با خط کش و رنگ آمیزی ) ، آموزش صدای (ن).

نکات رفتاری:

غایب

1/19

آموزش ها:

صبحگاه:صحبت و بحث نظافت در روزهای آخر هفته، سوره کوثر ، سوره حمد،دعا کردن در ماه رمضان و خواندن سوره حمد برای شفای بیماران، صحبت در مورد داخل و خارج
کلاس:مرور کلمات با صدای ن هم آغاز و هم پایان ، مرور گیاهان و فواید آن،
آشنایی با مفهوم داخل و خارج ، کلیپ آشنایی با مفهوم داخل و خارج ، بازی داخل و خارج کلاس به صورت فردی، آشنایی با میوه ها بحث گروهی ، کلیپ آشنایی با میوه ها ، نام بردن میوه ها به صورت گروهی، نقاشی میوه ها ، اوریگامی بستنی، بحث گروهی ریشه کردن و کشیدن ریشه گیاه در ظرف آب روی تابلو به صورت عینی، کتاب کار۴ صفحه ۵ گیاهان و ویژگی ها ، زیبایی و فواید ، نیاز گیاه به خاک و گلدان، پرورش ذوق هنری و زیبا شناسی و استفاده از ابزار ( نقاشی گلدان با خط کش) کتاب کار ۴ صفحه ۷ باران، آشنایی با گل شاداب و پژمرده و کار با قیچی،کار با کتاب ۳ برای دو نوآموزان که حضور نداشتند.

نکات رفتاری:

همکاری نسبتا خوب بود،بازیگوشی،صحبت کردن در کلاس
صبحگاه:توجه کافی نسبت به صحبت و بحث نظافت در روزهای آخر هفته، سوره کوثر ، سوره حمد همخوانی کامل داشت،دعا کردن در ماه رمضان و خواندن سوره حمد برای شفای بیماران، صحبت در مورد داخل و خارج دقت داشت.
کلاس:مرور کلمات با صدای ن هم آغاز و هم پایان مثال میزد ، مرور گیاهان و فواید آن کامل توضیح نداد،
آشنایی با مفهوم داخل و خارج خوب توجه کرد ، کلیپ آشنایی با مفهوم داخل و خارج با دقت نگاه کرد، بازی داخل و خارج کلاس به صورت فردی عالی بود و دوست داشت ، آشنایی با میوه ها بحث گروهی داشت، کلیپ آشنایی با میوه ها را با بازیگوشی نگاه کرد، نام بردن میوه ها به صورت گروهی مشارکت داشت، نقاشی میوه ها خوب بود، اوریگامی بستنی با کمک مربی انجام داد، بحث گروهی ریشه کردن و کشیدن ریشه گیاه در ظرف آب روی تابلو به صورت عینی دقت داشت، کتاب کار۴ صفحه ۵ گیاهان و ویژگی ها ، زیبایی و فواید ، نیاز گیاه به خاک و گلدان، پرورش ذوق هنری و زیبا شناسی و استفاده از ابزار ( نقاشی گلدان با خط کش) به خوبی نقاشی کرد، کتاب کار ۴ صفحه ۷ باران، آشنایی با گل شاداب و پژمرده و کار با قیچی به خوبی انجام داد.

1/20

آموزش ها:

صبحگاه ؛ شعر رویش ، زمستان ، بهار به صورت همخوانی ، سوره ناس به صورت همخوانی

کلاس:ادامه برگه های امتحانی دیروز، مرور مفهوم داخل و خارج به صورت پرسش و پاسخ،آشنایی با شب قدر و صحبت در مورد شب قدر و اعمال آن شب و طریقه ی دعا کردن و گوش کردن به سوره قدر به صورت صوتی ، کتاب کار ۴ صفحه ۸ آشنایی با اجزای گیاهان ،همخوانی سوره کوثر، آموزش نقاشی کرم ،کتاب داستان کرم ابریشم و بحث گروهی در مورد کرم ابریشم و زندگی آن، کتاب داستان جادوگر و بزهای باهوش،باقیمانده های کتاب کار ۳ برای یک نوآموز.

نکات رفتاری:

همکاری خوب ، بازیگوشی ، کمی صحبت در کلاس، مرور مفهوم داخل و خارج به صورت پرسش و پاسخ حضور نداشت ،توجه قابل قبول در بحث آشنایی با شب قدر و صحبت در مورد شب قدر و اعمال آن شب و طریقه ی دعا کردن و گوش کردن به سوره قدر به صورت صوتی داشت ،کتاب کار ۴ صفحه ۸ آشنایی با اجزای گیاهان را خوب انجام داد،همخوانی سوره کوثر همخوانی داشت، آموزش نقاشی کرم توجه داشت و خوب نقاشی کرد ،توجه به کتاب داستان کرم ابریشم و بحث گروهی در مورد کرم ابریشم و زندگی آن خوب بود، توجه به کتاب داستان جادوگر و بزهای باهوش خوب بود

1/21

آموزش ها:

ساعت شروع کلاس ۱۰ بخاطر شب قدر
مرور مفهوم داخل و خارج با مثال زدن ، موسیقی دوست داشتن گیاهان و رشد بهتر، مرور نیاز گیاه، مرور گیاهان و اجزای گل، معنی صلوات و ثواب خواندن آن، مرور سوره کوثر به صورت همخوانی ، مرور شعر رویش به صورت همخوانی ، مرور شعر حواس پنجگانه به صورت همخوانی، بحث گروهی برای تشکر از خداوند در مورد نعمت های خداوند برای حواس پنجگانه و مراقبت از آنها، همخوانی شعر عزیزم حسین ، کتاب کار ۴ صفحه ۹ سایه ها و خطوط جهت دار آشنایی با گلها، تمرین نوشتاری خط چین روی تابلو .کار برگ خط چین.

نکات رفتاری:

غایب

1/22

آموزش ها:

صبحگاه : صحبت در مورد شب قدر ، آشنایی با روز دندانپزشکی
کلاس: آشنایی با روز دندان پزشکی و ایجاد انگیزه با کاردستی مسواک و دندان برای عینی بودن بحث، آشنایی با شغل دندانپزشکی ، مراقبت از دندان ها، کلیپ دندانپزشکی، سودوکو به صورت تک نفره برای تمامی بچه ها روی تابلو با توضیح کامل و مرور ردیف و ستون با اشکال مختلف ، آشنایی با صدای ل هم آغاز و هم پایان ، بازی حافظه کوتاه مدت با میوه ها ،رنگ با آبرنگ باری کاردستی سنجاقک، کتاب کار ۴ صفحه ۱۰ نعمت ها.

نکات رفتاری:

غایب

1/26

آموزش ها:

صبحگاه: صحبت در مورد روز ریشه کنی فلج اطفال، آشنایی با کارت بهداشت ، آشنایی با واکسن فلج اطفال و مراقبت بعد از واکسن ، دلیل زدن واکسن ، مشکلات نزدن واکسن، صحبت در مورد واکسنها از بدو تولد تا به الان
کلاس: مرور صدای ل ، مرور سوره کوثر، آشنایی با مفهوم کلفت و نازک با تن صداها و بحث گروهی ، کتاب کار۴ صفحه ۱۱ گیاهان ( کشیدن درخت به تعداد)، قصه بزک زنگوله پا به صورت تصویری و خلاقیت با تن صدای حیوانات برای آشنایی بیشتر با مفهوم کلفت و نازک بودن صداها ، مهارت دیداری ؛ کشیدن اشکال هندسی درون یکدیگر از روی الگو بر روی تابلو ، مهارت شنیداری ؛ شنیدن صداها با چشمان بسته و تشخیص صدای حیوانات ، مرور صدای حیوانات.

نکات رفتاری:

غایب

1/27

آموزش ها:

مرور شعر درختکاری ، بدن انسان ، غذای مفید ، آموزش شعر پدر ، آموزش کتاب ( صفحه تزئین درخت ، صفحه مربوط به نقاشی گل پژمرده و شاداب ، صفحه مربوط به شناسایی درخت نخل) ، داستان خوانی موش روستایی و شهری ( آشنایی با شغل و سبک زندگی شهری و روستایی )

نکات رفتاری:

در صبحگاه حضور نداشت ، همخوانی شعر انجام نداد چون حضور نداشت ، انجام صفحه های کتاب خوب بود

1/28

آموزش ها:

مرور شعر اصفهان ، مشاغل ، پدر ، غذاي مفید ، آموزش کتاب ( دسته بندی ) ، داستان خوانی ، آموزش نقاشی ( کفشدوزک) ، مرور جدول سودوکو.

نکات رفتاری:

نقاشی کفشدوزک خوب بود ، انجام کتاب خوب بود ، در مرور ها نبود، در صبحگاه حضور نداشت ، کمی شیطنت داشت، جدول سودوکو خوب بود

1/29

آموزش ها:

مرور شعر کتاب، پدر ، غذاي مفید ، درختکاری ، آموزش شعر حیوان ، انجام کتاب صفحه ( آموزش کلفت و نازک و رنگ آمیزی با چاپ ) ، صفحه ( نقاشی با برگ با خلاقیت نوآموز ) ، مرور جدول سودوکو ، خمیر بازی و خلاقیت.

نکات رفتاری:

در مرور شعر ها همخوانی نداشت ، در انجام صفحه رنگ آمیزی با چاپ انجام نداد ، صفحه نقاشی با برگ با خلاقیت بود، شیطنت بسیار زیاد باسام داشت.

1/30

آموزش ها:

کتاب کار ۴ صفحه ۱۵ نقطه یابی با شمارش و طلق و حالت تقارن ،مرور ابراز احساسات ،مرور شعر مشاغل ، مرور سوره حمد و ناس ، حافظه عددی به صورت سه تایی و چهار تایی ، حافظه کوتاه مدت با نام حیوانات و میوه ها به صورت سه تایی و چهار تایی. کاردستی عید فطر.

نکات رفتاری:

غایب

2/4

آموزش ها:

صبحت در مورد عید فطر و علت برگزاری عید فطر ، صحبت در مورد روز بزرگداشت شیخ بهایی و آشنایی با شیخ بهایی ، بحث در مورد میوه های فصل بهار، مرور مفهوم کوتاه و بلند
کلاس: مرور سوره ناس، مرور شعر مشاغل ،آشنایی با حیوانات اهلی و تغذیه آنها و بحث گروهی ، آشنایی با مشاغل باغبانی و کشاورزی و احترام گذاشتن به آنها و بحث در مورد کار آنها، آشنایی با گندم و مراحل کاشت تا برداشت توسط کشاورز و….، آشنایی با نعمت های خداوند و بحث گروهی فعال، باز یابی به با کارت به صورت هم آغاز و هم پایان ، کتاب کار ۴ صفحه ۱۹ افزایش دقت و تمرکز . آشنایی با شغل باغبانی (سودوکو)، کتاب کار ۴ صفحه۲۰ توانایی حل مسئله و ادراک فضایی . آشنایی با مشاغل و احترام گذاشتن به آن ها ( ماز) کتاب کار ۴ صفحه ۲۱ آشنایی با گندم ، آشنایی با مشاغل و کشاورز، کتاب کار ۴ صفحه ۲۲ فصل دوم آشنایی با جانوران و تصویرگری صفحه توسط بچه ها ، کتاب کار۴ صفحه ۲۳ دوست داشتن خداوند و آشنایی با نعمت های خداوند، کار کردن کار برگ های نوآموزان غایب روز پنچ شنبه کلاس اضافه

نکات رفتاری:

دیرآمدگی ، ساعت حضور در مجموعه ۹:۵۷، همکاری خوب
در صبحگاه و مرور در کلاس و مباحث حضور نداشت کتاب کار را با مباحث گفته شده تکرار شد و کتاب کار ۴ صفحه ۱۹ افزایش دقت و تمرکز . آشنایی با شغل باغبانی (سودوکو) با کمک مربی انجام داد، کتاب کار ۴ صفحه۲۰ توانایی حل مسئله و ادراک فضایی . آشنایی با مشاغل احترام گذاشتن به آن ها ( ماز) را به کندی انجام داد، کتاب کار ۴ صفحه ۲۱ آشنایی با گندم ، آشنایی با مشاغل و کشاورز دقت خوبی داشت.کتاب کار ۴ صفحه ۲۲ فصل دوم آشنایی با جانوران و تصویرگری جواب خوبی داد ، کتاب کار۴ صفحه ۲۳ دوست داشتن خداوند و آشنایی با نعمت های خداوند بحث خوبی داشت. کار برگهای روز پنچ شنبه کلاس اضافه خدانگهدار شد

2/5

آموزش ها:

صبحگاه: صحبت در مورد هفته کار و کارگر و احترام گذاشتن به کارگر ، مرور سوره ناس، روزهای هفته ، شمارش معکوس
کلاس : مرور حیوانات اهلی و وحشی، بحث گروهی شکر گزاری و همکاری، بحث گروهی جانوران و ویژگیها و زیبایی ها، بحث گروهی و آشنایی با گاو و گوسفند و فواید آنها، کتاب کار ۴ واحد جانوران صفحه ۲۴ نوشتن و وصل خط چین، کتاب کار ۴ واحد جانوران صفحه ۲۵ آشنایی با نعمت های خداوند ، فواید گاو و گوسفند، مرور کلمات هم آغاز و هم پایان با کارت ، بازی الفبا ، هم آغاز و هم پایان.

نکات رفتاری:

همکاری خوب ، کمی صحبت کردن در کلاس ،صبحگاه : حضورنداشت ،کلاس : مرور حیوانات اهلی و وحشی پاسخگو بود. بحث گروهی شکر گزاری و همکاری خوب گوش میداد، بحث گروهی جانوران و ویژگیها و زیبایی ها خوب گوش میکرد ، بحث گروهی و آشنایی با گاو و گوسفند و فواید آنها خوب بود، کتاب کار ۴ واحد جانوران صفحه ۲۴ نوشتن و وصل خط چین را با فشار دست زیاد و تکرار خط انجام داد ، کتاب کار ۴ واحد جانوران صفحه ۲۵ آشنایی با نعمت های خداوند ، فواید گاو و گوسفند دقت داشت و خوب برش زد و با کمک های مربی چسباند، مرور کلمات هم آغاز و هم پایان با کارت خوب بود ، بازی الفبا ، هم آغاز و هم پایان خدا نگهدار شد

2/6

آموزش ها:

صبحگاه : صحبت در مورد بخشش، روز ، ماه ، فصل،
کلاس:کار برگ های کلاس اضافه ، کار برگ سودوکو ، کاربرگ پازل ، کار برگ ماز ، کار برگ شمارش حلزون ، کار برگ تقارن، کشیدن حلزون مطابق کار برگ روی تابلو و توضیحات کامل گفته شد و شمارش اعداد از یک تا ده و معکوس گفته شد، صدف حلزون کشیده شد روی تابلو تا برای انجام کار برگ مطلع باشن که به چه صورت اعداد بهم متصل شوند، آشنایی با تصاویر کارتها و تکرار و آموزش هم آغاز و هم پایان تمامی کارتها،اشاره کوتاهی به مرور مفهوم پهن وباریک و کوچک و بزرگ ، پرسش و پاسخ کارتها توسط نوآموزان به طور گروهی، پرسش از تک تک نوآموزان با سه کارت و پاسخ هم آغاز و هم پایان تصاویر.

نکات رفتاری:

همکاری خوب ،کمی صحبت با دوستان داشت، صبحگاه: حضور نداشت، کلاس: کار برگ ماز رابه خوبی انجام داد ، کاربرگ پازل را با توجه به صحبتهای مربی خوب انجام داد و کار برگ سودوکو را با توجه به توضیحات خوب انجام داد، کاربرگ شمارش را خوب انجام داد،کار برگ شمارش حلزون و کار برگ تقارن را با توجه به صحبتهای مربی خوب انجام داد، آشنایی با هم آغاز و هم پایان با تمامی کارت ها نسبتا فعال بود و سعی در پاسخ داشت و در پاسخ به سه کارت ، از ۳ کارت ،یک کارت هم آغاز و هم پایان خوب پاسخ داد، یک کارت هم آغاز و یک کارت هم پایان نیاز به تلاش دارد

2/9

آموزش ها:

صبحگاه: مرور سوره ناس ، پرسش و پاسخ روز: شنبه ماه : اردیبهشت فصل :بهار ، صبحت در مورد روز شورا و آشنایی در مورد شورا ، صحبت در مورد میوه های فصل تابستان، کلاس: کتاب کار ۴ صفحه ۲۶ تناظر ، حافظه کوتاه مدت با نام چهار حیوان ، قصه گویی حضرت یوسف، قصه گویی آتاموسا پیرمرد جوان( و بحث در مورد نتیجه گیری از قصه ها)کار برگ مفهوم وسط ، کار برگ مفهوم پشت و جلو، کار برگ مفهوم کوچک و بزرگ ، کار برگ مفهوم پهن و باریک ( با مرور مفهوم ها و مثال زدن ).

نکات رفتاری:

غایب

2/10

آموزش ها:

صبحگاه: صحبت در مورد روز خلیج فارس ،آشنایی با خلیج فارس مرور شعر مشاغل ، سوره ناس ، روزهای هفته
کلاس : کتاب کار۴ صفحه ۲۷ پیروی از دستورالعمل و پیدا کردن حیوانات پنهان، بحث گروهی در مورد صدا و غذاهای حیوانات، شمارش اعداد به ترتیب و معکوس، مرور مفهومهای انجام شده باریک و پهن ،کوچک و بزرگ، پشت وجلو ، وسط، با مثال زدن به طور عینی، مرور سوره های ناس، حمد ، توحید ، کوثر، مرور شعر های مشاغل ، اصفهان، کار برگ حیوانات جنگل, آشنایی و صحبت و بحث در مورد بدن حیوانات ، متصل کردن پاهای حیوانات و تشخیص آنها، کار برگ مفهوم دور و نزدیک و کاربرگ مفهوم زیر و رو با مثال زدن به طور عینی انجام شد.

نکات رفتاری:

همکاری خوب ، صبحگاه : صبحگاه:به دلیل دیر آمدگی حضور نداشت، کلاس : کتاب کار۴ صفحه ۲۷ پیروی از دستورالعمل و پیدا کردن حیوانات پنهان خوب بود و خوب رنگ آمیزی کرد ولی کمی کند انجام میدهد ، بحث گروهی در مورد صدا و غذاهای حیوانات خوب بود، شمارش اعداد به ترتیب و معکوس خوب بود، مرور مفهومهای انجام شده باریک و پهن ،کوچک و بزرگ، پشت وجلو ، وسط ، با مثال زدن به طور عینی خوب پاسخگو بود ومفهوم ها را خوب متوجه شد، مرور سوره های ناس، حمد ، توحید ، کوثر همکاری کامل داشت و همخوانی کرد ، مرور شعر های مشاغل ، اصفهان همخوانی داشت، کار برگ حیوانات جنگل را کمی با تردید انجام داد , آشنایی و صحبت و بحث در مورد بدن حیوانات نسبتا خوب بود ، متصل کردن پاهای حیوانات و تشخیص آنها تردید داشت و با راهنمایی مربی انجام داد،کار برگ مفهوم دور و نزدیک و کاربرگ مفهوم زیر و رو با مثال زدن به طورعینی توجه نسبتا خوبی داشت و کاربرگها را نسبتا خوب انجام داد

2/11

اردوی شهربازی سرزمین عجایب

2/12

آموزش ها:

صحبت در مورد روز معلم وروز شهادت استاد مطهری ، مرور سوره حمد ، توحید، کوثر ، ناس ، مرور حیوانات اهلی و وحشی
کلاس :کتاب کار ۴ صفحه ۲۸ مفهوم پشت و رو و برای ایجاد انگیزه و قابل فهم مفهوم پشت و رو بازی با عروسک زنبور و مثال های بسیار پشت و رو، مرور کاربرگهای نوآموزانی که کار برگ کوچک و بزرگ و پهن وباریک را انجام نداده بودند، کار برگ نقطه گذاری و شمارش و دستورالعمل الگو را با مثال و توضیح کامل کار شد، کار بسیار و درست کردن پر.

نکات رفتاری:

همکاری خوب ،صبحگاه : صحبت در مورد روز معلم وروز شهادت استاد مطهری ، مرور سوره حمد ، توحید، کوثر ، ناس ، مرور حیوانات اهلی و وحشی بدلیل دیرآمدگی حضور نداشت ،کلاس :کتاب کار ۴ صفحه ۲۸ مفهوم پشت و رو و برای ایجاد انگیزه و قابل درک بیشتر مفهوم پشت و رو بازی با عروسک زنبور و مثال های بسیار پشت و رو توجه خوبی داشت و خوب انجام داد ، مرور کاربرگهای پهن وباریک، کوچک و بزرگ، کار برگ نقطه گذاری و شمارش و دستورالعمل الگو را با مثال و توضیح کامل، توجه کافی داشت و با راهنمایی مربی خوب انجام داد ، کار با سفال نسبتا خوب بود و برای دست ورزی خوب بود، و نسبتا خوب انجام داد و پر زبیایی درست کرد

2/13

آموزش ها:

صبحگاه : صحبت و بحث در مورد روز مطبوعات و رحلت استاد شیخ بهایی، مرور سوره ناس ،صحبت در مورد ویژگی حیوانات وحشی در مورد پوشش و غذا، شمارش معکوس ، کلاس: بدلیل حضور نداشتن برخی نوآموزان در صبحگاه صحبت و بحث گروهی در مورد حیوانات اهلی و وحشی و نوع پوشش و تغذیه حیوانات ، حافظه عددی با چهار عدد به صورت توالی، کار با کار برگ الگو یابی و الگو یابی توالی و ماز و الگو یابی نقطه ، آموزش خلاق نقاشی حبابی.

نکات رفتاری:

همکاری خوب،امروز کسل و خسته بود و کمی خوابید، صبحگاه : صحبت و بحث در مورد روز مطبوعات و رحلت استاد شیخ بهایی، مرور سوره ناس ،صحبت در مورد ویژگی حیوانات وحشی در مورد پوشش و غذا، شمارش معکوس بدلیل دیر آمدگی حضور نداشت، کلاس:صحبت و بحث گروهی در مورد حیوانات اهلی و وحشی و نوع پوشش و تغذیه حیوانات نسبتا فعال بود، حافظه عددی با چهار عدد به صورت توالی عالی بود، کار با کار برگ الگو یابی و الگو یابی توالی و ماز و الگو یابی نقطه خواب بود و بعد با راهنمایی مربی کامل انجام داد، آموزش خلاق نقاشی حبابی را خدا نگهدار شد

2/16

آموزش ها:

صبحگاه:شمارش رو به جلو و معکوس،روزهای هفته، همخوانی سوره کوثر
کلاس:کار با کاربرگهای قبل ، کار با کتاب کار۴ صفحه ۲۹ ، ماز، راه رفتن حیوانات شبیه به هم، صحبت و بحث گروهی در مورد راه رفتن حیوانات، کار با کتاب کار ۴ صفحه ۳۰ پوشش جانوران، صحبت و بحث گروهی در مورد پوشش برخی حیوانات و مثال زدن توسط نوآموزان، همخوانی سوره ناس، انجام دادن کار برگ ۲۲ بهمن و روز معلم و اشاره ای به مناسبتهای ملی و دلیل نامگذاری این روزها.

نکات رفتاری:

همکاری خوب ،صبحگاه:شمارش رو به جلو و معکوس،روزهای هفته، همخوانی سوره کوثر بدلیل دیرآمدگی حضور نداشت، کلاس:کار با کاربرگهای قبل را با توجه به راهنمایی مربی به خوبی انجام داد ،کار با کتاب کار۴ صفحه ۲۹ ، ماز را با راهنمایی مربی خیلی خوب انجام داد، راه رفتن حیوانات شبیه بهم، صحبت و بحث گروهی در مورد راه رفتن حیوانات توجه خوبی داشت ، کار با کتاب کار ۴ صفحه ۳۰ پوشش جانوران دقت خوبی داشت ، صحبت و بحث گروهی در مورد پوشش برخی حیوانات و مثال زدن توسط دوستان فعال بود و توجه خوبی داشت ، همخوانی سوره ناس همکاری و همخوانی داشت، انجام دادن کار برگ ۲۲ بهمن و روز معلم را خیلی خوب انجام داد ، و خوب رنگ آمیزی کرد ، توجه خوبی در مورد مناسبتهای ملی و دلیل نامگذاری این روزها داشت، رنگ آمیزی با بوم به خوبی انجام داد

2/17

آموزش ها:

صبحگاه:شمارش رو به جلو ومعکوس، مرور سوره کوثر، صحبت و پرسش و پاسخ در مورد ماههای فصل بهار و تابستان
کلاس: کار برگ جمع و تفریق با مثالهای جذاب، کار برگ کوتاه ترین و بلند ترین، نقاشی چاپ با گواش و گوش پاک کن.

نکات رفتاری:

غایب

2/18

آموزش ها:

صبحگاه : ‌صحبت در مورد روز بیماریهای خاص صعب العلاج و صحبت در مورد روز پهلوانی و ورزش زورخانه ای ، صحبت در مورد روز صلیب سرخ و هلال احمر ،
کلاس: کار با کتاب کار ۴ صفحه ۳۱ ، برش و چسباندن، جانوران و محل زندگی ، صحبت و بحث گروهی در مورد محل زندگی جانوران ، کتاب کار ۴صفحه ۳۲ پیروی کردن از دستور العمل و افزایش دقت و تمرکز، الگو ، به صورت ریتمیک رنگ ها خوانده شد تا بتوانند اگلو ها را درست انجام بدهند، کتاب کار ۴ صفحه ۳۴ ، سودوکو ، برش حیوانات و چسباندن در جدول ، کتاب کار ۴ صفحه ۳۵ پرورش مهارت ذهنی ، درک مفاهیم فضایی ، داخل و خارج، نقاشی کشیدن ، کتاب کار ۴ صفحه ۳۶قصه کرم ابریشم ، آشنایی با برخی حیوانات ، تشخیص توالی و رویداد قصه،کاردستی ماهی بادکنکی.

نکات رفتاری:

غایب

2/19

آموزش ها:

صبحگاه: صحبت در مورد روز اسناد ملی و میراث مکتوب،شمارش اعداد به صورت رو به جلو و معکوس، مرور سوره ناس، کلاس: کتاب کار ۴ صفحه۳۳ تقارن ، کشیدن شکل روی تابلو ، مثال زدن برش میوه از وسط که به دو قسمت مساوی تقسیم میشود، کار با طلق ، کتاب کار ۴ صفحه ۳۷، رسم انواع خطوط، با کشیدن خطوط روی تابلو و راهنمایی زیاد ،کتاب کار ۴ صفحه ۳۸ پازل و برش و چسباندن ، کتاب کار ۴ صفحه ۳۹ آشنایی با جانوران وحشی و صحبت در مورد آنها و محل زندگی حیوانات وحشی و صحبت در مورد باغ وحش ، و مثال زدن و کشیدن باغ وحش روی تابلو، انجام دادن این صفحه با وسایل و درست کردن یک باغ وحش، کتاب کار ۴ صفحه ۴۰ ،خواندن متن صفحه ۴۰ و پرسش و پاسخ در مورد تشکر از چه کسانی؟ و تلاش چه کسی، بحث گروهی و تشویق به تلاش بیشتر،اتمام کتاب.

نکات رفتاری:

همکاری نسبتا خوب، صحبت کردن ، صبحگاه: صحبت در مورد روز اسناد ملی و میراث مکتوب،شمارش اعداد به صورت رو به جلو و معکوس، مرور سوره ناس، بدلیل دیرآمدگی حضور نداشت، کلاس: کتاب کار ۴ صفحه۳۳ تقارن ، کشیدن شکل روی تابلو ، مثال زدن برش میوه از وسط که به دو قسمت مساوی تقسیم میشود، کار با طلق توجه کمی داشت و با راهنمایی مربی نسبتا خوب انجام داد ، کتاب کار ۴ صفحه ۳۷، رسم انواع خطوط، کشیدن خطوط روی تابلو و راهنمایی زیاد نسبتا خوب انجام داد ،کتاب کار ۴ صفحه ۳۸ پازل وبرش و چسباندن نسبتا خوب بود ، کتاب کار ۴ صفحه ۳۹ آشنایی با جانوران وحشی و صحبت در مورد آنها و محل زندگی حیوانات وحشی و صحبت در مورد باغ وحش ، و مثال زدن و کشیدن باغ وحش روی تابلو، انجام دادن این صفحه با وسایل و درست کردن یک باغ وحش توجه نسبتا خوبی داشت و نسبتا خوب انجام داد، کتاب کار ۴ صفحه ۴۰ ،خواندن متن صفحه ۴۰ و پرسش و پاسخ در مورد تشکر از چه کسانی؟ و تلاش چه کسی توجه کافی نداشت و صحبت میکرد، بحث گروهی و تشویق به تلاش بیشتر ایجاد انگیزه شد، کاردستی ماهی بادکنکی را انجام داد

2/20

آموزش ها:

صبحگاه : شمارش رو به جلو و معکوس، روزهای هفته ، مرور سوره ناس
کلاس: کاشی کاری ، مرور مفهوم ها، تلفیق نقاشی با چاپ و کاردستی گلدان

نکات رفتاری:

همکاری خوب ،صبحگاه : شمارش رو به جلو و معکوس، روزهای هفته ، مرور سوره ناس، بدلیل دیرآمدگی حضور نداشت ،کلاس: کار با کاشی چیدمان خوبی داشت و خوب انجام داد ، تلفیق نقاشی با چاپ و کاردستی گلدان را با راهنمایی مربی خوب انجام داد

2/23

آموزش ها:

صبحگاه : شمارش رو به جلو ومعکوس،روز های هفته ، اردیبهشت ماه ، فصل بهار ، مرور سوره ناس و کوثر،
کلاس: کار با کاشی، کاردستی ببر

نکات رفتاری:

غایب

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...