امیرعباس کیانی

7/1

آموزش ها:

آشنایی با محیط و دوستان و مربی، بازی .

7/2

تعطیل رسمی

7/3

آموزش ها:

آشنایی با دوستان، آشنایی با قوانین کلاس، شعر سلام، بازی.

7/4

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس،مهارت های زندگی سلام و خداحافظ، آموزش روزهای هفته، آموزش شعر سلام، بازی و سرگرمی، شناخت رنگ قرمز، مفهوم کادر، نقاشی آزاد، خمیر بازی.

نکات رفتاری:

همکاری ضعیف، توجه به حرف مربی ندارد، شیطنت و بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت ضعیف

7/5

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس،مهارت های زندگی سلام و خداحافظ، آموزش روزهای هفته، آموزش شعر سلام، بازی و سرگرمی، نقاشی خانه، خمیر بازی.

نکات رفتاری:

همکاری داشت، توجه به حرف مربی داشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری داشت ضعیف

7/8

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس،مهارت دست ورزی پاره کردن کاغذ و ساخت شکل، آموزش روزهای هفته، تکرار شعر سلام، بازی و سرگرمی، نقاشی، خمیر بازی.

نکات رفتاری:

7/9

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، تکرار شعر سلام، تکرارآموزش رنگ قرمز، شمارش از ۱تا۵، کاردستی سالمندان ، داستان سالمندان ، بحث راجب سالمندان و معنی سالمند ، نقاشی با رنگ انگشتی در اتاق رنگ ، بازی و سرگرمی، نقاشی، خمیر بازی آموزش مار.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری داشت ضعیف، شمارش اعداد نگفت، کاردستی به کمک مربی ، قصه گوش نداد، خمیربازی انجام داد

7/10

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن،تکرار شعر سلام، تکرارآموزش رنگ قرمز، تکرارشمارش از ۱تا۵، کاردستی پیامبر ، بازی در استخر شن، نقاشی، خمیربازی، آموزش استفاده از قیچی، برش کاغذ با قیچی.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری داشت ضعیف، شمارش اعداد نگفت، کاردستی انجام نداد ،، خمیربازی انجام داد، قیچی دست گرفتن ضعیف، برش دادن با قیچی ضعیف، بازی در استخر شن فعال

7/22

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، نقاشی جوجه، خمیر بازی، تکرار شمارش از ۱تا۵، کاردستی (دست ورزی با قیچی)خورده کاغذ.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف، بدون اجازه و سرخود وسایل نامربوط به آن ساعت کلاسی برداشته و بازی کرده، خمیربازی کردن ، توضیح ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میش

7/23

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، نقاشی قارچ، خمیر بازی ، شناخت خط راست(صاف)،نقاشی دست خودشون کشیدند، بازی سرگرمی ( استخر توپ).

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف، بدون اجازه و خمیربازی کردن ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه.

7/24

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل و ماه، نقاشی پروانه، خمیر بازی ، بازی کلاسی.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف، بدون اجازه و خمیربازی کردن ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میش، تقریبا سر کلاس نبود

7/25

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل و ماه، تکرار خط صاف ، توضیح و شناخت خط شکسته ، نقاشی درخت، خمیر بازی ، بازی کلاسی کلاغ پر، لگو بازی.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم

7/26

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل و ماه، تکرار خط صاف ، تکرار خط شکسته ، توضیح و شناخت خط منحنی ، نقاشی، خمیر بازی ، توضیح شناخت چهارگوش بزرگ و کوچک(مربع و مستطیل)، دست ورزی با انواع بازی، بازی ریتمیک ، لگو بازی.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، بازیگوش، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم، به توضیح شناخت چهارگوش توجه نکرد و خوب نکشید پای تابلو، بازی ریتمیک انجام نداد ، دست ورزی را بازی کرد

7/29

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل و ماه، نقاشی ابر خندان، خمیر بازی ، مفهوم کوچک و بزرگ، لگو بازی ، تولد رزا کوچولو.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم، به توضیح مفهوم کوچک و بزرگ گوش نداد و جواب هم نداد ، نقاشی نکشید ، خمیربازی به کمک مربی ، در لگو بازی انجام داد

7/30

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل و ماه،تکرار چهارگوش کوچک و بزرگ(مربعو مستطیل )،نقاشی با دایره، خمیر بازی، لگو بازی ، شناخت رنگ سبز، آموزش گرما و سرما.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی نظم ، خمیربازی به کمک مربی ، در لگو بازی انجام داد، امروز سر صف حاضر نشد ، برخورد فیزیکی با بچه ها، نقاشی به کمک معلم

8/1

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل ها و ماه ها، تکرار رنگ سبز، تکرار کوچک و بزرگ ،نقاشی با کناره های خطکش، خمیر بازی، لگو بازی

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم، نقاشی نکشید ، خمیربازی به کمک مربی ، در لگو بازی انجام داد برخورد فیزیکی با بچه ها ، و چند ساعت آخر کلاس بیرون بود.

8/2

آموزش ها:

تکرار قوانین کلاس، آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، تکرار شمارش از ۱تا۵، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل ها و ماه ها، تکرار رنگ سبز، تکرار کوچک و بزرگ ، جشن امام حسن عسگری ، صبحانه خوردن در حیاط ،نقاشی آزاد با مدادشمعی ، خمیر بازی، لگو بازی .

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم، نقاشی نکشید ، خمیربازی به کمک مربی ، در لگو بازی انجام نداد برخورد فیزیکی با بچه ها ، و چند ساعت آخر کلاس بیرون بود.

8/3

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل ها و ماه ها، تکرار رنگ سبز ،نقاشی گربه ، خمیر بازی، لگو بازی ، قصه گویی

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم، نقاشی نکشید ، خمیربازی به کمک مربی ، در لگو بازی انجام نداد برخورد فیزیکی با بچه ها ، و چند ساعت آخر کلاس بیرون بود

8/6

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل ها و ماه ها، تکرار رنگ سبز ، کاردستی پاییز با گواش و کاغذ رنگی، توضیح بازی ماز و تمرین کردن پای تخته، نقاشی ، خمیر بازی ، بازی و سرگرمی (استخر توپ).

نکات رفتاری:

همکاری خوب در آموزش ها به کمک مربی فعالیت دارد

8/7

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل ها و ماه ها، تکرار رنگ سبز ،نقاشی  ، بازی تعاول و تقویت سرعت عمل

نکات رفتاری:

همکاری خوب در آموزش ها به کمک مربی فعالیت دارد بازی با اشتیاق انجام داد و خوب بود.

8/8

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد، تکرار فصل ماه ، خمیر بازی ، بازی و سرگرمی (استخر توپ)، نقاشی چراغ راهنما و خیابان ، مرور خط‌های صاف،شکشته، منحنی، لگو بازی، توضیح چراغ و راهنما و خیابان.

نکات رفتاری:

همکاری نداشت، توجه به حرف مربی نداشت، ایجاد بی نظمی در کلاس، دقت و تمرکز برای آموزش مفاهیم ضعیف، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، بدون اجازه از کلاس خارج میشه، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظمی ، برخورد فیزیکی با بچه ها ، وبه کلاس بچه های کوچکتر رفت.

8/9

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته، مهارت زندگی سلام کردن و خداحافظی،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز، تکرار فصل ماه ، خمیر بازی ، کاردستی با مواد بازیافتی شونه تخم‌مرغ (جوجه)، لگو بازی، نقاشی.

نکات رفتاری:

توجه به حرف مربی ندارد، ایجاد بی نظمی در کلاس، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم ، لگو بازی انجام داد ،برخورد فیزیکی با بچه ها ، درکلاس کوچکترها بود.

8/10

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز، تکرار فصل و ماه ، خمیر بازی ، نقاشی، مهارت زندگی احترام به بزرگتر ، نمایش خلاق:نمایش عروسکی جهت احترام به بزرگتر، بازی و سرگرمی استخر توپ، مرور انواع خط.

نکات رفتاری:

توجه به حرف مربی ندارد، ایجاد بی نظمی در کلاس، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم ، لگو بازی انجام داد ،برخورد فیزیکی با بچه ها ، نمایش و گوش نداد و نگاه نکرد.

8/13

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز، تکرار فصل و ماه ، خمیر بازی ، نقاشی، مرور انواع خط، یادگیری رنگ سفید ، آموزش کادر ، تکرار شعر دویدم، جشن روز دانش آموز.

نکات رفتاری:

توجه به حرف مربی ندارد، ایجاد بی نظمی در کلاس، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم ، لگو بازی انجام داد ،برخورد فیزیکی با بچه ها ، آموزش کادر را گوش نداد و رنگ نکرد.

8/14

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز، تکرار فصل و ماه ، خمیر بازی ، نقاشی کاکتوس، مرور انواع خط، یادگیری رنگ سفید ، یادگیری رنگ نارنجی ، تکرار شعر دویدم، بازی و سرگرمی استخر توپ.جشن آشپز کوچولو.

نکات رفتاری:

توجه به حرف مربی ندارد، ایجاد بی نظمی در کلاس، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم ، لگو بازی انجام داد ،برخورد فیزیکی با بچه ها ، نقاشی انجام نداد.امروز خیلی بهونه بی دلیل میگرفت .

8/15

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز، تکرار فصل و ماه ، خمیر بازی ، نقاشی، مرور انواع خط، یادگیری رنگ نارنجی ، تکرار شعر دویدم، چاپ دست با رنگ نارنجی، جشن تولد.

نکات رفتاری:

توجه به حرف مربی ندارد، ایجاد بی نظمی در کلاس، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم ، لگو بازی انجام داد ،برخورد فیزیکی با بچه ها ، توضیح رنگ نارنجی گوش نداد، چاپ دست انجام داد

8/16

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز، تکرار فصل و ماه ، خمیر بازی ، نقاشی با آبرنگ، مرور انواع خط ، تکرار شعر دویدم، بازی و سرگرمی استخر توپ.

نکات رفتاری:

توجه به حرف مربی ندارد، ایجاد بی نظمی در کلاس، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم ، لگو بازی انجام داد ،برخورد فیزیکی با بچه ها ، توضیح در مورد امام علی گوش نداد و جواب نداد، بازی انجام داد

8/17

تعطیل به علت آودگی هوا

8/20

آموزش ها:

آموزش روزهای هفته،تکرار شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، آموزش شمارش از ۱تا۱۰، تکرار شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز، تکرار فصل و ماه ، خمیر بازی ، نقاشی با رنگ انگشتی، مرور انواع خط، شعر دویدم.بازی مهارتی.

نکات رفتاری:

توجه به حرف مربی ندارد، ایجاد بی نظمی در کلاس، درخواندن شعر با دوستان همکاری نداشت، شمارش اعداد ضعیف ،تکرار شناخت رنگها ضعیف، تغذیه از بچه های دیگرو میخوره، در خوردن تغذیه بی‌نظم ، لگو بازی انجام داد ،برخورد فیزیکی با بچه ها ، نقاشی با رنگ انگشتی خوب انجام داد

8/21

آموزش آفلاین:

الگوی یک در یک،قصه و نمايش خلاق رفتار در خريد

8/22

آموزش آفلاین:

كره زمين،بازی رنگها و شمارش، آزمایش بار الکتریکی.

8/23

آموزش آفلاین:

کنترل فشار دست،  بازی شمارش و ریتمیک، دوخت هویج، بازی تقویت دو نیمکره مغز، گسترش گنجینه لغات،کاردستی سنجاقک.

8/24

آموزش ها:

مرور آموزش های(روزهای هفته، شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، شمارش از ۱تا۱۰، شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز،سفید ، نارنجی فصل و ماه، شعر دویدم، شعر مشاغل، آیه ۱و،۲سوره عصر) خمیر بازی ، نقاشی لاک پشت ،آموزش ریاضی خط چین، بازی ریتمیک، قصه گویی خلاق.

نکات رفتاری:

غایب

8/27

آموزش ها:

مرور آموزش های(روزهای هفته، شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، شمارش از ۱تا۱۰، شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز،سفید ، نارنجی فصل و ماه، شعر دویدم، شعر مشاغل، آیه ۱و،۲سوره عصر) خمیر بازی ، نقاشی اردک، کتاب واحد کار ، کاردستی مشاغل، هوش طلایی توالی عددی.

نکات رفتاری:

برخورد فیزیکی با بچه ها کم شده ، حرف مربی را نسبتا خوب گوش داده، خمیربازی انجام داد، نقاشی اردک به همراه مربی کشید ، کاردستی به تنهایی انجام داد، در تغذیه خوردن بهتر شده،

8/28

آموزش ها:

مرور آموزش های(روزهای هفته، شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، شمارش از ۱تا۱۰، شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز،سفید ، نارنجی فصل و ماه، شعر دویدم، شعر مشاغل، آیه ۱و،۲سوره عصر) خمیر بازی ، کاردستی چراغ راهنمایی، کتاب آموزش پرورش ، توضیح گرم و سرد، توضیح سفت و نرم، کتاب علوم ، بازی.

نکات رفتاری:

برخورد فیزیکی با بچه ها کم شده ، حرف مربی را نسبتا خوب گوش داده، خمیربازی انجام داد، ، کاردستی به کمک مربی انجام داد،

8/29

آموزش ها:

مرور آموزش های(روزهای هفته، شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، شمارش از ۱تا۱۰، شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز،سفید ، نارنجی فصل و ماه، شعر دویدم، شعر مشاغل، آیه ۱و،۲سوره عصر) خمیر بازی ، هوش طلایی توالی دیداری، باز و بسته، اندازه گیری مایعات، ریاضی تناظر یک به یک، بازی و سرگرمی ( استخر توپ).

نکات رفتاری:

مریض بود رفت

8/30

آموزش ها:

مرور آموزش های(روزهای هفته، شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، شمارش از ۱تا۱۰، شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز،سفید ، نارنجی فصل و ماه، شعر دویدم، شعر مشاغل، آیه ۱سوره توحید) خمیر بازی ، بازی و سرگرمی ( استخر توپ)، کتاب واحد کار ، بازی لگو ، کتاب مناسبتها ( آتش نشانی ).

نکات رفتاری:

غایب

9/1

آموزش ها:

مرور آموزش های(روزهای هفته، شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، شمارش از ۱تا۱۰، شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز،سفید ، نارنجی فصل و ماه، شعر دویدم، شعر مشاغل، آیه ۱سوره توحید) خمیر بازی، آشپزی (پخت سیب زمینی).

نکات رفتاری:

غایب

9/4

آموزش ها:

مرور آموزش های(روزهای هفته، شعر سلام، شعر پیش دبستانی ، شناخت اسم شهر و کشور، شمارش از ۱تا۱۰، شناخت رنگهای قرمز ، آبی ، زرد،سبز،سفید ، نارنجی فصل و ماه، شعر دویدم، شعر مشاغل، آیه ۱سوره توحید) خمیر بازی ، بازی و سرگرمی استخر توپ.

نکات رفتاری:

خمیربازی انجام ، نقاشی کشید ، تا حدودی به حرف مربی گوش‌داد .

9/5

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ،گسترش گنجینه لغات بازی کردن.

نکات رفتاری:

خمیربازی انجام ، نقاشی کشید، بازی کرد ، کاردستی انجام داد، در استخر توپ چراغ را خاموش میکرد و باعث اذیت بچه ها شد و دوستش را زد و اذیت کرد.

9/6

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ،  کاردستی آزاد، بازی کردن، مخلوط کردن (آزمایشگاه)

نکات رفتاری:

خمیربازی انجام ، نقاشی کشید، بازی کرد ، کاردستی انجام داد

9/7

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ،  نقاشی حلزون ، بازی لگو‌، شمارش اعداد از ۱۰تا ۱۵، آشنایی با روز نیرو دریایی

نکات رفتاری:

غایب

9/8

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ، نقاشی کردن ، لگو بازی ، ساخت رنگ بنفش با رنگ انگشتی (آبی و قرمز) در اتاق رنگ

نکات رفتاری:

خمیربازی کرد ، نقاشی کشید.، به حرف مربی گوش داد ، در اتاق رنگ ، با رنگ انگشتی نقاشی کشید

9/11

آموزش آفلاین:

آموزش تاریخ روز و شروع کار، آموزش احساسات، بازی دست ورزی، گسترش گنجینه لغات، تقویت حافظه دیداری.

9/12

آموزش آفلاین:

تقویت حافظه عددی و شنیداری، آموزش نقاشی قارچ ، آموزش خلاقیت، آموزش نجوم.

9/13

آموزش آفلاین:

تقویم روز،آموزش شباهتها، بازی تقویت دونیمکره مغز،بازی دقت دیداری.

9/14

آموزش آفلاین:

آموزش جز از کل، مهارت زندگی(مرتب کردن اتاق)، هوش طلایی(تقویت حافظه دیداری).

9/15

آموزش آفلاین:

شمارش اعداد از یک تا ده و برعکس، کاردستی حلزون، بازی دقت و تمرکز و هماهنگس چشم و دست.

9/18

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ،  نقاشی خروس، هوش طلایی فشار دست بادکنک و لیوان.

نکات رفتاری:

خمیربازی انجام ، نقاشی کشید ، تا حدودی به حرف مربی گوش‌داد ، فشار دست خوب انجام داد

9/19

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ، کاغذ با قیچی (دست ورزی)،  ، تفاوتها.

نکات رفتاری:

خمیربازی انجام ، نقاشی کشید

9/20

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ،، تصویرخوانی.

نکات رفتاری:

خمیربازی انجام ، نقاشی کشید

9/21

آموزش ها:

مرور آموزش ها ، خمیر بازی ، کاردستی ، تمرین سرود، بازی.

نکات رفتاری:

بازی کرد و نقاشی کشید